Podmienky používania

Stranami tejto dohody („dohoda“) ste vy („vy“ alebo „používateľ“ webovej stránky) a (spoločnosť").

Používaním alebo navštevovaním našej stránky súhlasíte s podmienkami a Ochrana osobných údajov a podmienky tu obsiahnuté a všetky budúce zmeny a doplnky.

Tieto podmienky sa môžu kedykoľvek zmeniť a vy súhlasíte s tým, že budete viazaní všetkými úpravami, zmenami a revíziami. Ak nesúhlasíte, potom nepoužívajte naše stránky.

Webová stránka obsahuje explicitné vizuálne, zvukové a / alebo textové vyobrazenia nahoty a sexuálnych aktivít.

Potvrdzujete, že máte najmenej osemnásť (18) rokov a / alebo viac rokov plnoletého veku v jurisdikcii, v ktorej máte trvalý pobyt, a z ktorého máte prístup na webovú stránku, ak je vek plnoletosti vyšší ako osemnásť (18) rokov a úmyselne a vedome vyhľadávate prístup k takým explicitným sexuálnym materiálom pre svoju vlastnú osobnú prehliadku. Ak máte menej ako 18 rokov a / alebo plnoletosť vo jurisdikcii, v ktorej máte bydlisko a z ktorej máte prístup na webovú stránku, nie je dovolené používať webovú stránku.

Ak nesúhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami stanovenými v tejto dohode, nemáte viac ako 18 rokov alebo ak ste na neoprávnenom mieste sťahovania, nepripájajte sa a prosím odíďte hneď teraz.

Aby sa užívateľ mohol dostať k službám ponúkaným spoločnosťou, musí sa zaregistrovať na webovej stránke vytvorením užívateľského účtu. Z tohto dôvodu musí užívateľ slobodne a dobrovoľne poskytnúť požadované osobné údaje, ktoré sa spracujú v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR) o ochrane fyzických osôb v súvislosti s spracúvanie osobných údajov a voľný pohyb týchto údajov, podrobne uvedené v Právnom upozornení a Zásadách ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke.

Užívateľ si vyberie užívateľské meno a heslo a e-mail, zaväzuje sa ich dôsledne používať a nebude ich sprístupňovať tretím osobám, ako aj oznámiť Spoločnosti svoju stratu alebo krádež alebo možný prístup neoprávnenou treťou stranou tak, aby Spoločnosť ich môže okamžite zablokovať.

Predplatné
Účastníci webovej stránky sú týmto autorizovaní jednotné prístupové práva na prístup k obsahu (materiálu) umiestnenému na webovej stránke. Tieto prístupové práva sa udeľujú na jedno použitie jednému účastníkovi. Všetky predplatné sa poskytuje na osobné použitie a nesmie sa používať na žiadne obchodné účely ani žiadnymi tretími stranami. Komerčné použitie webovej stránky alebo akéhokoľvek materiálu, ktorý sa v nej nachádza, je prísne zakázané, pokiaľ to webová stránka nepovolila. Žiadny materiál v rámci tejto webovej stránky sa nesmie preniesť na inú osobu alebo subjekt, či už komerčný alebo nekomerčný. 
Žiadny materiál na webovej stránke nesmie byť distribuovaný prostredníctvom sietí typu peer-to-peer alebo akýchkoľvek iných platforiem na zdieľanie súborov. Okrem toho sa nesmú upravovať ani meniť materiály.

Predplatíte si naše služby na konkrétny termín (3-dňové, polročné, štvrťročné alebo mesačné) a vaše predplatné sa automaticky obnoví na konci každého obdobia.
Na konci skúšobného obdobia vášho predplatného začneme fakturovať váš spôsob platby za mesačné predplatné, pokiaľ nezrušíte pred koncom príslušného obdobia.

Začatím predplatného a poskytnutím alebo určením spôsobu platby nám dávate oprávnenie, aby sme vám účtovali opakujúci sa poplatok za odber podľa aktuálnej sadzby.

Vaše predplatné našich služieb bude pokračovať, pokiaľ a kým ho nezrušíte alebo kým ho neukončíme.

Poplatky stanovené v objednávkovom formulári vytvorenom na začiatku účtu „Užívateľa“ sú platné pre počiatočné obdobie a každé obnovovacie obdobie tejto dohody za predpokladu, že spoločnosť bude mať právo tieto poplatky kedykoľvek po tridsať (30) ) dní písomné oznámenie pre používateľa. Ak užívateľ nesúhlasí s takouto úpravou poplatkov, má právo na ukončenie tejto dohody na základe písomného oznámenia tridsať (30) dní za predpokladu, že takéto oznámenie o ukončení musí byť doručené do tridsiatich (30) dní odo dňa oznámenia poplatku. zvýšiť.

Užívateľ oprávňuje spoločnosť účtovať používateľovi kreditnú kartu alebo bankový účet za všetky poplatky splatné na začiatku pôvodného obdobia upísania a všetky nasledujúce fakturačné obdobia vrátane upgradov. Užívateľ ďalej oprávňuje spoločnosť používať tretiu stranu na spracovanie platieb a fakturáciu a na súhlas so zverejnením informácií o platbe používateľa tejto tretej strane.

Poplatky za fakturáciu / kreditnú kartu sú spracovávané prostredníctvom jedného z procesorov tretej strany Spoločnosti (CCBill alebo Epoch)

Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť na stránke https://support.ccbill.com/. Viac informácií: https://kb.ccbill.com/support/How+do+I+cancel+my+subscription

Spory / kompenzácie držiteľov karty: 
od https://support.ccbill.com/

Zodpovedáte za poplatky, ktoré vzniknú do dátumu ukončenia a do konca svojho mesačného fakturačného obdobia budete mať naďalej prístup k našej službe. 

Ak prestanete využívať naše služby medzi termínom, nebudeme vám vracať poplatky, ktoré ste zaplatili za zostávajúce obdobie.

V prípade, že ukončíme vaše práva na používanie webovej stránky z dôvodu porušenia týchto Zmluvných podmienok, nemáte právo na vrátenie nevyužitej časti poplatkov za predplatné.

Užívateľ chápe, že spoločnosť nemôže a nezaručuje ani nezaručuje, že súbory dostupné na stiahnutie z internetu nebudú obsahovať vírusy, červy, trójske kone alebo iný kód, ktorý by mohol vykazovať kontaminujúce alebo deštruktívne vlastnosti. Užívateľ je zodpovedný za implementáciu dostatočných postupov a kontrolných bodov na splnenie konkrétnych požiadaviek účastníka na presnosť vstupov a výstupov údajov a za udržiavanie prostriedkov mimo lokality na rekonštrukciu akýchkoľvek stratených údajov. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť ani riziko za používanie internetu predplatiteľom.

Používanie stránok užívateľmi je na vlastné riziko. Obsah je poskytovaný „tak, ako je“ a bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo implikovaných. Spoločnosť sa zrieka všetkých záruk vrátane akýchkoľvek implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, titulu alebo neporušenia. Spoločnosť nezaručuje, že funkcie alebo obsah obsiahnutý na týchto stránkach budú neprerušované alebo bez chýb, že budú odstránené chyby alebo že stránka alebo server, ktorý ju sprístupňuje, neobsahuje vírusy ani iné škodlivé komponenty. Spoločnosť nezaručuje ani neručí za používanie alebo výsledok použitia obsahu z hľadiska presnosti, spoľahlivosti alebo iného. Obsah môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby a spoločnosť môže kedykoľvek vykonať zmeny alebo vylepšenia. Užívateľ, a nie spoločnosť, znáša všetky náklady na všetok potrebný servis, opravu alebo opravu v prípade akejkoľvek straty alebo poškodenia vyplývajúceho z používania stránky alebo jej obsahu. Spoločnosť neposkytuje žiadne záruky, že používanie obsahu predplatiteľom nebude porušovať práva ostatných a nepreberá žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za chyby alebo opomenutia v tomto obsahu. Spoločnosť nezaručuje ani nerobí žiadne vyhlásenia týkajúce sa vhodnosti alebo oprávnenia obsahu vo všetkých krajinách, štátoch, provinciách, krajoch alebo iných jurisdikciách. Ak sa predplatiteľ rozhodne vstúpiť na stránku, urobí tak z vlastnej iniciatívy a rizika a je zodpovedný za dodržiavanie všetkých príslušných zákonov.

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov a pravidlá týkajúce sa termínovaných výdavkov každej navštívenej stránky.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo za praktiky stránok alebo služieb tretích strán.

Súhlasíte s osobnou zodpovednosťou za akékoľvek porušenie tejto zmluvy, ktoré ste vykonali vy.

Všetky obrázky, videá a dizajn sú prísne chránené autorskými právami.
Autorské právo na 3 × 0 ltd. Všetky práva vyhradené. 

aktualizovať

Tieto Podmienky používania boli naposledy aktualizované: 1. októbra 2018.

Ak aktualizujeme, doplníme alebo vykonáme akékoľvek zmeny v našich podmienkach používania, tieto zmeny sa zverejnia tu.