මේද මිල්ෆ් සහ ලොකු කළු ඩික්

ගුද සංසර්ගය වැනි කිරි

උණුසුම් මිල්ෆ් මගුලක්

හාර්ඩ්සෙක්ස් ලොකු ටයිට් මිල්ෆ්

කළු කුකුළා වගේ කිරි

උණුසුම් මිල්ෆ් අන්තර් ජාති

අමතර විශාල ස්වාභාවික කිනිතුල්ලන් සමඟ උණුසුම් මිල්ෆ්

හිසකෙස් පුස් මිල්ෆ්

අමතර ලොකු තට්ටම් සහිත කිරි

මිල්ෆ් ඇඳක් උඩට වෙලා