ඇනැක්ටේෂියා කල්ලිය

ගංග්බෑන්ග් විහ් කළු පුස්

උණුසුම් අන්තර් ජාතිවාදී කල්ලි ගැසීම

එළිමහන් ගංග්බෑන්ග් සාදය

තරුණ ළදරුවා සමඟ උණුසුම් කල්ලි ගැසීම

ජැස්මින්

ගංග්බැං මැරතන්

කෙලී කෝඩ් - උණුසුම් කල්ලි සාදයක්

ගංග්බෑන්ග් බබා

එළිමහන් කල්ලි ගැසීම