හමු කිසිවක්

කණගාටුයි, නමුත් කිසිවක් ඔබගේ සෙවුම් නිර්ණායකයට නොගැලපේ. කරුණාකර වෙනස් වචන කිහිපයක් සමඟ නැවත උත්සාහ කරන්න.