රෙජිස්ටර්

සාමාජික - මාස 59.90 කට ඇමරිකානු ඩොලර් 3 - ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.
වට්ටම්! - මසකට ඇ.ඩො. 19,97 ක් පමණි.
සාමාජික - මසකට ඇමරිකානු ඩොලර් 29.95 - ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.
සම්මත සාමාජික දායකත්වය
අත්හදා බැලීම - දින 2.9 කට ඇමරිකානු ඩොලර් 3 ක් - දැනට ක්‍රියාත්මකයි.
දින 2.9 ක් සඳහා 3 only පමණි. කල් ඉකුත්වීමෙන් පසු පුනරාවර්තනය වන දින 30 ක් ස්වයංක්‍රීයව යාවත්කාලීන කරන්න.

2 × පහ =