ඒකල අසභ්‍ය චිත්‍රපට

ඇනා පළමු ඒකල

රෙනේ ඒකල

සිල්වියා ශාන්ත ඒකල

දිරිගැන්වීම අවශ්‍යයි

පාසල් මේසය මත ස්වයංවින්දනය

ලැසී ස්වයංවින්දනය

විශාල පියයුරු සහිත ගෘහණියක් කම්මැලියි

රෙඩ්හෙඩ් බබා ස්වයංවින්දනය

ඩිල්ඩෝ සමඟ ටෙරේසා ස්වයංවින්දනය

ඩෙවෝන් තනිවම - ඒකල